INFROMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Vrtec Sežana
Ulica Jožeta Pahorja 1
6210 Sežana
Tel: +386 5 7310 220
Fax: +386 5 7310 226

Odgovorna uradna oseba:

Teja Čeh Svetina, ravnateljica
Tel: +386 5 7310 222

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: 

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana

 1. Enota Sežana,Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana
 2. Enota Lehte, Regentova 1, 6210 Sežana
 3. Enota Divača, Kosovelova 24, 6215 Divača
 4. Enota Dutovlje, Dutovlje 136, 6221 Dutovlje
 5. Enota Hrpelje, ul. Dragomirja B. Brkina 4, Hrpelje, 6240 Kozina
 6. Enota Komen, Komen 61 b, 6223 Komen
 7. Enota Lokev, Lokev 124, 7217 Lokev
 8. Enota Materija, Bač pri Materiji 28 c, 6242 Materija
 9. Enota Povir, Povir 24, 6210 Sežana
 10. Enota Senožeče, Senožeče 103a, 6224 Senožeče
 11. Enota Štanjel, Štanjel 75, 6222 Štanjel
 12. Enota Tomaj, Tomaj 63, 6221 Dutovlje

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Požarni red
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Kriteriji in postopki za sprejem otrok v vrtec

Državni predpisi:

 1. Zakon o zavodih
 2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 3. Zakon o vrtcih
 4. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 5. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 6. Pravilnik o normativih in Kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 7. Zakon o delovnih razmerjih
 8. Zakon o javnih uslužbencih
 9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 11. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 12. Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 13. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 14. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 15. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 16. Zakon o javnih naročilih
 17. Zakon o varstvu osebnih podatkov

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:

Teja Čeh Svetina, ravnateljica
Tel: +386 5 7310 222

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Vpis otrok
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • Evidenca plačil staršev
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu https://www.vrtec-sezana.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu vrtca.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • vpisu otrok
 • čakalnih vrstah
 • številu prostih mest po enotah
DOSTOPNOST