EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev našega programa. Vrtec Sežana je že pred 17 leti za svoje delovanje na področju varovanja okolja pridobil zeleno
zastavo, certifikat ekovrtca.


Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2023 – 2024 bo vseboval naslednje tematske sklope:


ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – Hrana ni za
tjavendan. V vrtcu se trudimo, da otrokom preko različnih dejavnosti približamo »zdravo« in ekološko
pridelano hrano. Zavedamo se, da je raznolika – kvalitetna hrana zelo pomembna za razvoj in vsakodnevno delovanje majhnih otrok. Naš glavni cilj na področju prehrane je otrokom oblikovati zdrave prehranske navade, omogočiti zadosten vnos vseh zdravih hranil in zagotoviti normalen razvoj otroka. Prehrana, ki jo ponujamo otrokom v vrtcu, je zdrava, raznolika, kakovostna in velikokrat ekološka.


SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica
Otrokom bomo omogočili situacije vrtnarjenja, ki bodo temeljile na opazovanju, doživljanju in
spoznavanju življenja rastlin, pomenu zemlje -prsti ter uporabnost pridelkov za zdravo prehrano.


GOZD OKOLI NAS
Gozd v sebi skriva veliko skrivnosti. Dejavnosti iz igralnice preselimo v gozd in jih prilagodimo otrokovim zmožnostim in njihovi razvojni stopnji.Opazujejo spremembe, ki se v gozdu dogajajo ob prehajanju letnih časov, iščejo in spoznavajo gozdne živali ter gozdni rastlinski svet. Opazujejo barve, razne vremenske pojave, prisluhnejo zvokom, rajajo in
uživajo v naravi.


ODPADKI / KROŽNO GOSPODARSTVO
S pravilnim ločevanjem odpadkov lahko zelo veliko pripomoremo k reciklaži in skrbi za naše okolje. Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje Otroke spodbujamo, da bi to okoljsko dejanje postalo del njihovega vsakdanjika. V naših igralnicah je že uveljavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Ločujemo papir od drugih odpadkov, nekateri pa imajo še koš za plastiko. Ko so koši polni, jih skupaj z otroki izpaznimo in sicer na ekološki otok, ki je pred vrtcem.


TRAJNOSTNA MOBILNOST
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje Spodbuditi jih, da prihajajo in odhajajo v vrtec na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, skirojem, poganjalčkom, avtobusom, vlakom. V okviru projekta se išče
možnost izboljšav na tem področju tudi širše v lokalni skupnosti.

ENERGIJA: Mladi v svetu energije
Za energijo poskrbimo v oddelku tako, da se drug drugega opozarjamo, če gorijo luči po nepotrebnem, da v času kurjenja prezračijo prostore, kolikor je potrebno, da ne uhaja toplota. Pripravimo piktograme, s katerimi opozorimo na varčno uporabo energije.


VODA
Je življenjskega pomena za vsa živa bitja. Spoznavamo jo v vseh letnih časih v različnih agregatnih stanjih in za različne namene. Otroke vzgajamo k varčevanju in odgovornemu ravnanju z vodo.


EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ta dejavnost še posebej nujna in potrebna. S pomočjo ekološke literature se bomo aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bomo povezali in izmenjali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali na izbrano temo. Še naprej bomo sodelovali z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana s projektom Zeleni nahrbtnik.


MLEKASTIČNO! Izberem domače
Obiščemo bližnjo kmetijo, hlev, kjer živijo krave, opazovanje krav in njihovo prehranjevanje. Raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavimo na različne načine.

DOSTOPNOST