VPIS V VRTEC

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC

Enkrat na leto, praviloma v mesecu februarju, objavimo razpis prostih mest v  vrtcu za novo šolsko
leto. V vrtec lahko vključimo otroke, ko dopolnijo starost enajstih mesecev in ko starši ne uveljavljajo
več pravice do starševskega dopusta.  V vrtec sprejemamo  otroke tudi med  letom,  vendar  le v
oddelke, kjer so še prosta mesta  v  skladu  z  zakonsko določenimi normativi.


Za vpis otroka v vrtec morajo starši izpolniti Vlogo za sprejem otroka, ki jo dobijo v vseh enotah vrtca
ali na spletni strani vrtca (obrazci).


Na podlagi vaše vloge za sprejem vam vrtec odgovori, ali ste sprejeti, in sicer:
– otroci z datumom vpisa  med letom:
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje en mesec pred datumom sprejema, ki ste ga navedli
na vlogi. V primeru, da trenutno ni prostora, boste o tem tudi obveščeni in uvrščeni na čakalno listo
za sprejem, dokler se mesto za vašega otroka ne sprosti. Na vašo željo vam lahko ponudimo prosto
mestu v drugi najbližji enoti, dokler se mesto ne sprosti v želeni enoti vrtca.


– Če vpisujete otroka z novim šolskim letom (1.9.):
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje do konca junija tekočega leta (ko bočine
ustanoviteljice s sklepom potrdijo vkupine za novo šolsko leto). V primeru da bi bilo več vpisanih
otrok kot je prostih mest, se sestane komisija za sprejem otrok, o tem ali bo komisija v določeni enot
vrtca boste starši obveščeni najkasneje do konca aprila tekočega leta, saj boste morali predložiti
dodatno dokumentacijo.


Oddana vloga še ne pomeni, da ste sprejeti v vrtec. Sprejeti ste šele takrat, ko vam pošljemo v podpis
Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši ne vrnejo podpisane
pogodbe v določenem roku – najkasneje v petnajstih dneh –oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih,
zaradi katerih ne bodo otroka vključili v vrtec, se šteje, da so starši umaknili Vlogo za sprejem otroka
v vrtec. V tem primeru morajo starši Vlogo za sprejem otroka v vrtec ponovno oddati, ko ga želijo
vključiti v vrtec. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo oddajo pristojnemu Centru za socialno delo – kjer ima starš stalno prebivališče, v
mesecu pred nameravano vključitvijo. Na podlagi vloge pristojni Center za socialno delo izda odločbo
o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec. Starši ki niso uporavičeni do znižanega
plačila vrtca morajo plačati polno ekonomsko ceno (za podrobnejšo razlago si glejte rubriko plačilo
staršev).


Otrok mora pred prihodom v vrtec opraviti zdravniški pregled. Zdravniško spričevalo morate oddati
vzgojiteljici prvi dan prihoda otroka v vrtec. Če starši prvi dan vpisa ne prinesejo zdravniškega
spričevala, otroka ne moremo sprejeti v vrtec.


V vrtec so lahko sprejeti le tisti otroci ki so cepljeni po programu (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
ali pa obstajajo medicinskih razlogi zakaj niso cepljeni)


Več si lahko preberete v noveli Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20).

 

DOSTOPNOST