OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno
skrb in pozornost. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
(sprejet 1.1.2019) ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi
dejavniki v predšolskem obdobju. Storitve zgodnje obravnave izvajajo v okviru  javne mreže javni vrtci
in drugi vzgojno izobraževalni zavodi, socialnovarstveni zavodi, centri za socialno delo, centri za
duševno zdravje in svetovalni centri. Pravočasna in ustrezna obravnava v predšolskem obdobju in
inkluzivna naravnanost v vrtcu sta osnovna pogoja za optimalni razvoj sposobnosti vseh skupin
predšolskih otrok z različnimi težavami. Temeljno načelo je kar najzgodnejše odkrivanje otrokovih
težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini.
Število otrok z odločbo oz. zapisnikov multidisciplinarnega tima se med šolskim letom spreminja.
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji,
ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem
področju ter dolgotrajnimi boleznimi. Dodatno pozornost je potrebno nameniti tudi otrokom z
rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju – to so zlasti dejavniki tveganja, ki nastanejo v nosečnosti,
med ali takoj po porodu ter dejavniki, ki se pojavijo kasneje zaradi bolezni ali slabega socialno-
ekonomskega položaja družine. Vsi našteti dejavniki lahko vplivajo na kasnejši otrokov razvoj. Če
vrtec pri otroku zazna težave v razvoju, starše z opažanji seznani svetovalna služba vrtca. Staršem
svetuje obisk osebnega zdravnika z namenom natančnejše diagnostike. Za starše vrtec izpolni
obrazec Obvestilo vrtca otrokovemu osebnemu zdravniku, ki starše po strokovni presoji napoti v
center za zgodnjo obravnavo – razvojno ambulanto. Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo
zapisnik multidisciplinarnega tima, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
  (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z zapisnikom multidisciplinarnega
  tima nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v
  oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-
  izobraževalnega dela);
 • prilagojen program, ki ga izvajamo v enoti Lehte.
  Glede samih postopkov pomoči in možnostih glede obeh omenjenih programih v našem vrtcu, vam
  predlagamo, da se posvetujete z našo svetovalno službo.
   Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi
  individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve, strategije za
  vključevanje otroka v skupino itd. (več v ZOPOPP).

ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

 V enoti Lehte imamo oddelek s prilagojenim programom v katerega so vključeni otroci, ki so v skladu
z zapisnikom multidisciplinarnega tima usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke.
Maksimalno število otrok v oddelku je 6.  Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran
program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca
in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu
otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). Oddelek sodeluje tudi z rednimi
oddelki.

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO
POMOČJO

 
V posamezne programe za predšolske otroke se vključujejo otroci v skladu s Kriteriji vključitve v
program. Dodatna strokovna pomoč v vrtcu je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, izjemoma tudi v prilagojenem programu predšolske vzgoje v skladu s Kriteriji
vključitve v program. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v strnjeni obliki ali neenakomerno.
Ura dodatne strokovne pomoči traja 45 minut neposrednega dela z otrokom. Dodatno strokovno
pomoč izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje. V
našem vrtcu dodatno strokovno pomoč izvajajo Tina Godina Babuder (vzgojiteljica za zgodnjo
obravnavo, mag. prof. ped.), Katrin Češčut (svetovalna delavka, mag. psih.), Tijana Zlobec (svetovalna
delavka, mag. prof. inkl. ped.) in zunanji izvajalci dodatne strokovne pomoči (CKSG Portorož:
logopedinji: Mahne, Srpan, specialna in rehabilitacijska pedagoginja Metlika in Štrekelj; OŠ Kozara:
Perišić, inkl. pedagoginja; Cirius Kamnik: Eiselt Čreslovnik, prof. def.; IRIS Ljubljana: Maljevac,
tiflopedagoginja. Otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč skladno z Odločbo komisije za
usmerjanje oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima. Pri svojem delu se posvetujejo s strokovnimi
delavci v oddelku in vodstvom vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji
individualiziranega programa so vabljeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da
je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

DOSTOPNOST