PLAČILO STARŠEV

Starši lahko uveljavljate znižano plačilo (če ste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji in imate tukaj urejeno bivališče) z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, katero vložite na pristojnem Centru za socialno delo. Če starši ne oddate vloge za znižano plačilo vrtca, plačate 77% ekonomske cene programa. V primeru da ste starši in otroci obravnavani kot tujci plačate polno ekonomsko ceno (100% cene programa).


Vlogo morate vložiti v mesecu pred nameravano vključitvijo. Izdana odločba bo veljala s 1. dnem naslednjega meseca. V kolikor imate oba otroka v vrtcu, morate za oba otroka vložiti vlogo.


Od 1.12.2018, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se za letne pravice, med njimi je tudi subvencija vrtca, ki se iztečejo v mesecu decembru 2018 in kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljšanje pravice. To pomeni, da bodo Centri za socialno delo po uradni dolžnosti izdali odločbo za znižano plačilo vrtca. V kolikor pa se pravica uveljavlja na novo, je še vedno potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Prav tako morajo upravičenci do letne pravice še vedno Centru za socialno delo sporočiti zakonske spremembe, če do le teh pride. Povezavo do obvestila ministrstva najdete tukaj.


Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil pristojni center za socialno delo z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen in jo določi občina – ustanoviteljica vrtca. Tujci plačajo polno ceno, to je ekonomska cena vrtca oziroma 100% plačilo cene programa.


V primeru zamude plačila, vrtec zaračuna tudi zakonite zamudne obresti.


Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, ki je 2,46€/dan, glede na določen % plačila na podlagi odločbe CSD. Tujcem, ki plačujejo polno ekonomsko ceno se odbije polna cena prehrane – 2,46 €/dan. Starši za katere plačujejo občine Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina razliko do polne cene programa lahko uveljavljajo rezervacijo za otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31.septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega in največ dveh mesecev. Izpolnjen obrazec morajo starši oddati 15 dni pred želenim datumom pričetka rezervacije. Starši lahko med letom, v primeru bolezni otroka, uveljavljajo rezervacijo, če je otrok odsoten najmanj 21 delovnih dni zapored. V tem primeru je potrebno predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti obrazec.


Starši za čas rezervacije (poletna odsotnost ali zaradi bolezni) plačajo 50% prispevka staršev določenega z odločbo centra za socialno delo, zmanjšan za neporabljene stroške živil. Starši, za katere je doplačnica katera koli druga občina, velja sklep občine doplačnice. Ravno tako, se vse ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, staršem priznavajo v skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev. Znižanja ne veljajo za starše ki so obravnavani kot tujci (niste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji).


Starši si lahko uredite prejemanje oziroma plačilo položnic na več načinov:

V kolikor bi želeli prejemati oziroma plačevati položnice na omenjene načine, vas prosimo da izpolnite enega izmed želenih obrazcev na povezavi zgoraj ali pod rubriko Kotiček za starše/obrazci. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po navadni pošti ali skenirano na enega izmed spodnjih e-naslovov. V kolikor vas tak način prejemanja/plačevanja položnic ne zanima boste položnice prejemali še naprej po navadni pošti na vaš naslov.


Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na številki 057310220 ali na e-naslovu:
vrtec.sezana@guest.arnes.si.

CENIK Vrtca Sežana

DOSTOPNOST