SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

RODITELJSKI SESTANEK

Namenjen je komunikaciji med starši in strokovnim osebjem vrtca. Na prvem roditeljskem sestanku vzgojiteljica staršem predstavi letni delovni načrt oddelka. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti, vendar le tistih, ki so v skladu s Kurikulom za vrtce. V šolskem letu imamo najmanj enega in največ tri roditeljske sestanke na oddelek. Organizira se lahko tudi roditeljski sestanek na izbrano temo, ki ga vodi svetovalna delavka ali zunanji izvajalec.

GOVORILNA URA

Namenjena je izmenjavi informacij in poglobljenemu pogovoru o počutju in napredku otroka. Govorilna ura poteka individualno med staršema otroka in vzgojiteljico. Srečanja potekajo enkrat mesečno. O poteku govorilnih ur vzgojiteljica seznani starše na prvem roditeljskem sestanku.

SKUPNA SREČANJA

Namenjena so staršem in otrokom, saj jim želimo omogočiti prijetno druženje ob sodelovanju strokovnih delavk. Srečanja potekajo v oddelku, na igrišču, v telovadnici, lahko pa so to tudi izleti ali pohodi v bližnjo okolico. Srečanja potekajo izven poslovnega časa vrtca. V šolskem letu organiziramo najmanj eno in največ tri srečanja s starši.

VKLJUČEVANJE STARŠEV V DEJAVNOSTI

Po dogovoru v posameznih oddelkih starši predstavijo svoj poklic ali kako drugače popestrijo vzgojno-izobraževalno delo, sodelujejo pri akciji zbiranja papirja, dobrodelnih akcijah itd.

KOTIČEK ZA STARŠE

Namenjen je različnim obvestilom za starše, zgibankam, revijam in različnim zanimivim člankom o vzgoji, zdravju in prehrani otrok. Kotiček pripravljajo strokovne delavke v enotah.

ŠOLA ZA STARŠE

DOSTOPNOST