SVET STARŠEV

Organiziran je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sestanku starši izvolijo predsednika sveta staršev. Svet staršev zastopa interese staršev tako, da predlaga programe, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delu in voli predstavnike v svet vrtca.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 66. člen (svet staršev)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

–        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

DOSTOPNOST