Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Zadolženi za:Ime in priimek Telefon E-pošta
Za enote Lehte, Dutovlje, Komen, Štanjel, Senožeče in TomajKatrin Češčut, mag. psih.+386 (0) 41 302 132katrin.cescut@guest.arnes.si
Za enote Sežana, Lehte – prilagojeni oddelek, Divača, Povir, Lokev, Hrpelje in MaterijaTijana Zlobec, mag. prof. inkl. ped+386 (0) 51 215 641tijana.zlobec1@guest.arnes.si
Izvajalka dodatne strokovne pomočiTina Godina Babuder, mag. prof. ped.+386 (0) 41 474 140tina.godina-babuder@guest.arnes.si


Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom vrtca in zunanjimi
institucijami pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka.


Svetovalna služba v vrtcu se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj
vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.


Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe
primerno odzivali.


Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, usmerjeno je predvsem v razvojno
svetovanje in preventivo.


Pri tem izhaja iz načel programskih smernic za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene njene
temeljne dejavnosti:

 • dejavnost pomoči,
 • razvojno preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.


Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je
usmerjeno v dobrobit otroka.


Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v
drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev, pri
krepitvi njihove starševske, partnerske in človeške vloge.


V Vrtcu Sežana opravljava delo svetovalne delavke dve strokovni delavki: psihologinja in inkluzivna
pedagoginja.


Osnovna področja dela svetovalne delavke v vrtcu z otroki so:

 • zgodnje odkrivanje otrok s posebnostmi v razvoju,
 • psihološka obravnava otrok s težavami v razvoju; obravnava zajema ustrezne
  psihodiagnostične postopke in svetovanje,
 • neposredna pomoč otrokom,
 • neposredna pomoč otrokom,
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami,
 • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini,
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja,
 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v šolo,
 • spodbujanje razvoja vseh vidikov otrokove osebnosti.


Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.


Odnos med vrtcem in starši kot partnerji je pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih
otrok.


Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti
sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni
strani in ohranjati strokovno avtonomijo vrtca na drugi strani.


Svetovalna služba opravlja tudi naloge strokovne delavke za zgodnjo obravnavo in dodatno strokovno
pomoč (DSP) za otroke s posebnimi potrebami na osnovi odločbe oz. zapisnika multidisciplinarnega
tima oz. zapisnika načrta pomoči družini ali priporočila po opravljeni diagnostiki znotraj vrtca oz.
priporočila zunanje institucije. To so otroci, ki potrebujejo spodbude na posameznih področjih
(pozornost, količinski pojmi, grafomotorika…) ali otroci, ki imajo celostno upočasnjen razvoj in so
vključeni v redne oddelke.


Otroci, ki imajo večje razvojne primanjkljaje so vključeni v prilagojen program vrtca, ki deluje v enoti
Lehte v Sežani.


Za otroke z Odločbo komisije za usmerjanje, zapisnika multidisciplinarnega tima ali zapisnika načrta
pomoči družini Razvojne ambulante Koper z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Razvojne
ambulante Stara Gora, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica,
imenuje ravnateljica vrtca strokovno skupino za zgodnjo obravnavo, ki jo sestavljajo vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice v oddelku, izvajalka zgodnje obravnave oz. izvajalka dodatne strokovne
pomoči mag. prof. pedagoginja, svetovalna delavka ter zunanja izvajalka dodatne strokovne pomoči,
zapisana v Odločbi oz. v zapisniku (logopedinja, surdopedagoginja, tiflopedagoginja…). Za izvajanje
dodatne strokovne pomoči logopeda,  surdopedagoga, defektologa ali tiflopedagoga Vrtec Sežana
zaprosi ustrezno institucijo za zagotavljanje pomoči (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož,
CIRIUS Kamnik, IRIS Ljubljana).

Za vsakega otroka oblikujemo individualiziran program (IP), v katerega so kot pomemben člen
vključeni starši, ki s svojimi opažanji in spremljanjem otrokovega napredka ali drugih posebnosti
pripomorejo k realnim, merljivim ciljem in na ta način optimalnemu razvoju otroka.


Izvajalka dodatne strokovne pomoči: 
Tina Godina Babuder, mag. prof. ped.
Telefon: 041 474 140
e-pošta: tina.godina-babuder@guest.arnes.si
Sedež: Enota Lehte – novi del, Regentova ul. 1, Sežana


Delo izvajalke dodatne strokovne pomoči zajema:

 • izvajanje dodatne strokovne pomoči storitve zgodnje obravnave individualno ali v skupini, v
  ali izven oddelka, v skladu z odločbo o usmeritvi oz. zapisnikom MDT oz. načrtom pomoči
  družini
 • diagnostiko otroka in izdelavo individualiziranega programa (IP),
 • organizira in vodi sestanke strokovne skupine za zgodnjo obravnavo,
 • vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev in staršem nudi strokovno pomoč ter svetovanje,
 • sodeluje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri informiranju staršev drugih otrok v vrtcu,
 • glede na otrokov odziv dopolnjuje in korigira individualiziran program,
 • izdela končno evalvacijsko poročilo,
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in ustanovami izven vrtca.

ZGIBANKA: Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami v obalno-kraški regiji

DOSTOPNOST