PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK IN STARŠEV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničenje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo z otroki.

Otroci imajo pravico:

 1. da jim država zagotavlja možnosti za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,
 2. do enakih možnosti z upoštevanjem razlik,
 3. do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu,
 4. do vzgoje in strpnosti, solidarnosti in odgovornosti,
 5. do svetovnonazorske nevtralne vzgoje,
 6. do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

 Starši imajo pravico:

 1. do vpogleda v program za skupino, v kateri je otrok,
 2. do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 3. do zaščite osebnosti, s poudarkom na osebnih podatkih,
 4. do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini,
 5. do soodločanja v okviru pristojnosti,
 6. da so prisotni pri vzgojnem procesu po dogovoru z vzgojiteljico,
 7. do petdnevnega brezplačnega uvajanja otroka pred vstopom v vrtec.

Obveznosti staršev:

 1. da se seznanijo z organiziranostjo in delavci vrtca;
 2. da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
 3. da redno izpolnjujejo vse obveznosti (plačevanje oskrbnine …);
 4. da ob vstopu otroka predložijo vzgojiteljici potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
 5. da seznanijo vzgojiteljico s spremembami podatkov, ki jih potrebuje v korist otroka (telefon, naslov);
DOSTOPNOST