NEKAJ VEČ O VRTCU

Vrtec Sežana je del mreže javnih vrtcev, ki so ga za namen izvajanja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ustanovile štiri občine: OBČINA DIVAČA, OBČINA HRPELJE – KOZINA, OBČINA KOMEN in OBČINA SEŽANA.

Vrtec Sežana je samostojen javni zavod za predšolsko vzgojo in opravlja javno veljavni program za predšolske otroke. Program je sprejet na način in po postopku, kot je določeno z zakonom. Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Davčna številka SI: 93785046
Matična: 5210437000
Zavezanec za DDV: Da (SI93785046)
TRR: SI56 0110 0600 8334 360

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let
 • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo

Vrtec Sežana izvaja dejavnost od ponedeljka do petka vse leto, razen v enotah Tomaj, Povir in Materija, ki so v času šolskih počitnic zaprte.
Delo načrtujemo za vse dneve v letu, tudi v času šolskih počitnic. V vseh enotah vsi zaposleni skrbimo za dobro počutje otrok, prav tako pa skrbimo tudi za njihovo varnost in jim ponujamo raznovrstne izkušnje ter znanja za njihov optimalen razvoj. Naše strokovno delo je naravnano tako, da je v njem opažen vsak otrok in da pridobiva na samozavesti ter pozitivni samopodobi.

Vrtec Sežana izvaja vzgojno izobraževalno delo v 12 enotah, ki so v različnih krajih, z različnim številom oddelkov in otrok, v starosti od enega leta do vstopa otrok v šolo.
Vsaka enota živi kot organizacijska celota, s posebnostmi in se povezuje s svojim okoljem.

OBČINA SEŽANA

 • enota Sežana
 • enota Lehte
 • enota Dutovlje
 • enota Tomaj
 • enota Povir
 • enota Lokev

OBČINA KOMEN

 • enota Komen
 • enota Štanjel

OBČINA DIVAČA

 • enota Divača
 • enota Senožeče

OBČINA HRPELJE – KOZINA

 • enota Hrpelje
 • enota Materija

ORGANI ZAVODA

Ravnateljica
Organizira in vodi zavod, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonito poslovanje. Ravnateljica Vrtca Sežana je Teja Čeh Svetina.

STROKOVNI ORGANI

Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv.

Vzgojiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. Obravnava tudi aktualne strokovne teme, daje pobude za izboljšave pri vzgojno-izobraževalnem delu, sprejema strokovne odločitve in evalvira pedagoško delo v vrtcu. Vzgojiteljski zbor vodi ravnateljica in skliče najmanj tri letno.

Strokovni aktivi
Sestavljajo jih vse strokovne delavke. Vsebine strokovnih aktivov so vezana na prednostno nalogo vrtca, kjer načrtujemo vzgojno izobraževalne dejavnosti ter vsebine, ki zajemajo prikriti kurikulum ter otroke s posebnostmi v razvoju, njihove značilnosti in vključevanje v skupino.

Kolegij vrtca sestavljajo ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalna delavka in vodje enot. Naloga kolegija je predvsem koordinacija dela enot Vrtca Sežana.

VSEBINA VZGOJNEGA DELA Z OTROKI
Kurikulum za vrtce predstavlja osnovo za načrtovanje dela v vrtcu.

DOSTOPNOST