SVET ZAVODA

Šteje 11 članov, tri predstavnike ustanoviteljev, pet predstavnikov delavcev vrtca in tri predstavnike staršev. Svet zavoda sprejema program razvoja, letni delovni načrt, poročila o njegovi uresničitvi, finančni načrt, zaključni račun, odloča o pritožbah, imenuje in razrešuje ravnatelja in drugo, kar določa poslovnik.

Člani sveta zavoda so:

  • pet predstavnikov delavcev vrtca
  • trije predstavniki staršev
  • trije predstavniki ustanovitelja

DOSTOPNOST