Svetovalna služba

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.

Lucija Gerdervič, mag. prof. ped

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka.

Svetovalna služba v vrtcu se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.

Pri tem izhaja iz načel programskih smernic za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene njene temeljne dejavnosti:

dejavnost pomoči

razvojno preventivne dejavnosti

dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.

Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev, pri krepitvi njihove starševske, partnerske in človeške vloge.

V Vrtcu Sežana opravljava delo svetovalne delavke dve strokovni delavki: univ. dipl. psihologinja in mag. prof. pedagoginja.

Osnovna področja dela svetovalne delavke psihologinje v vrtcu z otroki so:

zgodnje odkrivanje otrok s posebnostmi v razvoju

psihološka obravnava otrok s težavami v razvoju; obravnava zajema ustrezne psihodiagnostične postopke in svetovanje

neposredna pomoč otrokom

pomoč otrokom s posebnimi potrebami

pomoč otrokom z razvojnimi težavami

posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini.

pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja

pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v šolo

spodbujanje razvoja vseh vidikov otrokove osebnosti.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Teja Čeh Svetina, univ.dipl.psih.

Tel: 05 7310 239

Mob: 051 629 251

E- pošta: teja.svetina[afna]guest.arnes.si

Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana

Odnos med vrtcem in starši kot partnerji je pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih otrok.

Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani in ohranjati strokovno avtonomijo vrtca na drugi strani.

Mag.prof.pedagoginja opravlja v sklopu svetovalne službe tudi naloge strokovne delavke za zgodnjo obravnavo in dodatno strokovno pomoč (DSP) za otroke s posebnimi potrebami na osnovi odločbe oz. zapisnika multidisciplinarnega tima oz. zapisnika načrta pomoči družini ali priporočila po opravljeni diagnostiki znotraj vrtca oz. priporočila zunanje institucije. To so otroci, ki potrebujejo spodbude na posameznih področjih (pozornost, količinski pojmi, grafomotorika…) ali otroci, ki imajo celostno upočasnjen razvoj in so vključeni v redne oddelke.

Otroci, ki imajo večje razvojne primanjkljaje so vključeni v prilagojen program vrtca, ki deluje v enoti Lehte v Sežani.

Za otroke z Odločbo komisije za usmerjanje, zapisnika multidisciplinarnega tima ali zapisnika načrta pomoči družini Razvojne ambulante Koper z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Razvojne ambulante Stara gora, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, imenuje ravnateljica vrtca strokovno skupino za zgodnjo obravnavo, ki jo sestavljajo vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v oddelku, izvajalka zgodnje obravnave oz. izvajalka dodatne strokovne pomoči mag.prof.pedagoginja,  psihologinja ter izvajalka dodatne strokovne pomoči, zapisana v Odločbi oz. v zapisniku (logopedinja, surdopedagoginja, tiflopedagoginja…). Za izvajanje dodatne strokovne pomoči logopeda,  surdopedagoga, defektologa ali tiflopedagoga Vrtec Sežana zaprosi ustrezno institucijo za zagotavljanje pomoči (Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu, CIRIUS Vipava, IRIS Ljubljana).

Za vsakega otroka oblikujemo individualiziran program (IP), v katerega so kot pomemben člen vključeni starši, ki s svojimi opažanji in spremljanjem otrokovega napredka ali drugih posebnosti pripomorejo k realnim, merljivim ciljem in na ta način optimalnemu razvoju otroka.

 

Delo svetovalne delavke, ki izvaja DSP oz. storitev zgodnje obravnave zajema:

izvajanje dodatne strokovne pomoči  oz. storitve zgodnje obravnave individualno ali v skupini, v ali izven oddelka, v skladu z odločbo o usmeritvi oz. zapisnikom MDT oz. načrtom pomoči družini

diagnostiko otroka in izdelavo individualiziranega programa (IP),

organizira in vodi sestanke strokovne skupine za zgodnjo obravnavo,

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev in staršem nudi strokovno pomoč ter svetovanje,

sodeluje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri informiranju staršev drugih otrok v vrtcu,

glede na otrokov odziv dopolnjuje in korigira individualiziran program,

izdela končno evalvacijsko poročilo,

sodeluje z drugimi strokovnjaki in ustanovami izven vrtca.

 

Lucija Gerdervič

Telefon: 041 302 132

E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sedež: Enota Lehte - novi del, Regentova ul. 1, Sežana

 

Svetovalna služba Vrtca Sežana in logopedska obravnava (zunanji sodelavci)