PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO V VSEH ODDELKIH

PROJEKT SAMOEVALVACIJE

Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Oziroma bolje, je strokovni postopek samoocenjevanja. Z njegovo pomočjo vzgojno–izobraževalne organizacije same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Samoevalvacija je mehanizem, ki omogoča vzgojno–izobraževalni organizaciji, da sama, s svojimi lastnimi viri in od znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na različna pomembna vprašanja.

Samoevalvacija pomaga vzgojno–izobraževalnim organizacijam zboljšati proces

odločanja in njihovo učinkovitost, krepi vlogo zaposlenih pri sprejemanju odločitev,

pospešuje njihovo medsebojno sodelovanje.

Poleg že omenjenih je vredno našteti še nekaj njenih prednosti:

spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo aktivno odgovornost do

otrok, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo svojo integriteto in

kredibilnost; vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela organizacije;

osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in upravljanja, vodenja in

kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih je

odvisna prihodnost organizacije.

V okviru projekta samoevalvacije bomo v letošnjem letu spremljali in nato evalvirali prednostno nalogo, še posebej realizacijo cilja razvojno procesni pristop pri načrtovanju dela.

Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili tudi drugim deležnikom: ustanoviteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti.

Koordinator: Teja Čeh Svetina, Melita Švagelj in Anja Kristan.

VARNO S SONCEM

Namen je otroke in odrasle opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem zmanjšanje možnosti za pojav kožnega raka.

Izvaja: Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Koordinator: Mateja Šturm

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/varno-s-soncem/

PROJEKT » OPAZOVALNI DNEVNIK in SPOMINSKI DNEVNIK«
Opazovalni dnevnik – I. starostno obdobje – načrtno in sistematično opazovanje otrok zabeleženo in prikazano v obliki albuma – 10 fotografij.

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO V POSAMEZNIH ODDELKIH

FIT INTERNATIONAL IN FIT4KID NETWORK

Fit International in Fit4Kid Network je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol. Cilji se pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost. FIT PEDAGOGIKA; razvija in spodbuja ustrezne strategije poučevanja in učenja v gibanju. Učenje v gibanju ni premikanje ali športanje v igralnicah. Učenje v gibanju ima jasna nevroznanstvena in fiziološka izhodišča, je strokovna učna strategija, ki povezuje 10 znanstvenih področij. Imenuje se Fit pedagogika. Fit pedagogika se je v času epidemije Covid-19 pokazala za najučinkovitejšo strategijo poučevanja in učenja. FIT PEDAGOGIKA = SPOSOBNI , UČINKOVITI MOŽGANI, Barbara Konda

CILJI:

 • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in seznanjanje z zdravim načinom življenja.
 • Povečanje uporabe FIT pedagogike znotraj rednega VIZ procesa in kakovostna izvedba Fit vsebin in aktivnosti.
 1. Gibalne vsebine in aktivnosti:
 • FIT hidracija
 • FIT jutranje športanje
 • FIT igrišče
 • FIT kotički
 1. Projekt učimo za življenje (PUŽ):
 • FIT dan brez multimedije, 20.1.
 • Svetovni dan zdravja, 7.4.
 1. FIT DAN v Vrtcu Sežana, 19.10.2021

Predstavlja skupinsko obliko coachinga. Osnovni namen je urjenje strokovnih delavcev v uporabi Fit pedagogike, Fit vsebin in aktivnosti znotraj učnega procesa pod vodstvom FIt predavatelja. Učno uro po Fit-u pripravi in izvaja strokovni delavec vrtca, na katerem ga uri in spremlja FIT predavatelj.

Koordinator: Jana Štok Pavlin.

PASAVČEK

Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe varnostnih sedežev , varnostnih pasov med vožnjo, izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Pa tudi vsebine, ki prispevajo k večji varnosti otrok v prometu in ozaveščenosti staršev. Strokovne delavke bodo načrtovale dejavnosti s področja prometa, varnosti, ter povabile k sodelovanju različne zunanje sodelavce in starše. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET!, ki ga preko prijetnega lika Pasavčka posredujemo otrokom. Projket koordinira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). K projektu so pristopili 3-je oddelki.

Koordinator: Jana Štok Pavlin.

Vrtec Štanjel https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/red-je-vedno-pas-pripet/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/cebelice-v-projektu-pasavcek-za-nagrado-z-avtobusom-v-ljubljano/

AKTIVNOSTI, KI JIH ŠE IZVAJAMO

MREŽA MENTORSKIH VRTCEV

Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja strokovnih delavcev posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …).

Vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljic se bodo izobraževale in izmenjale strokovne izkušnje tudi na študijskih skupinah.

Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih srečanj, v sodelovanju z vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci Zavoda RS za šolstvo. 

PROJEKTI MOBILNOSTI, PARTNERSTVA IN PODPORNA ORODJA

Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje in mobilnosti različnih organizacij s področja šolskega izobraževanja. Področje zajema vrtce, osnovne in srednje šole, šolske centre, glasbene šole, dijaške domove, šole s prilagojenim programom in druge organizacije, ki so kakorkoli povezane s področjem – kot so občine, Zavod za šolstvo, kulturne organizacije idr. Podporna orodja – platforme omogočajo virtualno sodelovanje šol, iskanje partnerjev, nudijo različna orodja za komunikacijo med šolami ter informacije o usposabljanjih v tujini.
Objavljajo pa tudi strokovne vsebine namenjene profesionalnemu razvoju osebja in organizacij.

Namen aktivnosti programov in podpornih orodij je dvig kakovosti izobraževanja in organizacij ter usposobljenosti strokovnega osebja. Poudarek je na nadgradnji kompetenc in krepitvi razvoja človeškega kapitala. Projekti vključujejo različne aktivnosti mobilnosti osebja kot tudi projektno mednarodno sodelovanje.

Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+, CEEPUS, bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske Vrtce ali druge izobraževalne institucije.
Za študenta je to odlična priložnost, da slovenskim učencem, učiteljem, dijakom, otrokom, vzgojiteljem predstavi sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sam spozna slovenski sistem vzgoje in izobraževanja iz praktičnega vidika. Poleg mednarodne dimenzije, ki jo prinaša tovrsten obisk, slovenski učenci oz. dijaki pridobijo neposredne informacije o priložnostih in koristih študija ali prakse v tujini. Šola ali vrtec pa z obiskom tujega študenta ustvarita bolj privlačen, kreativen, drugačen vsakdanjik in morebiti tudi navežeta stike za nova sodelovanja.

e-Twinning – je akcija programa Erasmus+. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Cilj eTwinning projektov je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov ter sodelovanje med evropskimi šolami na katerem koli predmetnem področju. V okviru dejavnosti se izvajajo virtualni partnerski projekti, ki omogočajo srečanje vzgojiteljev/ učiteljev in otrok iz različnih držav, pri katerih se stikajo kulture in jeziki in kjer se prepletajo različne dejavnosti – strokovni pogovori, primeri dobre prakse, pridobivajo oz. razvijajo komunikacijske zmožnosti in elektronsko pismenost odrasli in otroci.

V letu 2020/21 je vrtec za projekt “For the earth with love” pridobil poleg nacionalnega tudi evropski znak kakovosti.

Sodelujoči oddelki v šolskem letu 2021/22:Projekt- “Fun learning with vehicles – Zabavno učenje z vozili” – Oddelek “Čebelice” iz enote Divača- vzgojiteljica Mateja Lah Vojska.

V letu 2020/21 je vrtec za projekt “For the earth with love” pridobil poleg
nacionalnega tudi evropski znak kakovosti.

Skupina Miške: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/prejeli-smo-znak-kakovosti/

Sodelujoči oddelki v šolskem letu 2021/22:

Projekt- “Fun learning with vehicles – Zabavno učenje z vozili” – Oddelek
“Čebelice” iz enote Divača- vzgojiteljica Mateja Lah Vojska.

Koordinatorica projekta: Mateja Lah Vojska

Vrtec Divača- Kako poteka izvajanje video klicev z otroki: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/etwinning-virtualna-spoznavanja/ 

Spoznavanje zračnih plovil: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/zracna-vozila/

Koordinatorica projekta: Mateja Lah Vojska

DAN SLOVENSKE HRANE

Tradicionalni slovenski zajtrk bo potekal v vseh enotah našega zavoda in ga bomo izvedli tretji petek v novembru. Njegov namen je: skrb za zdrav življenjski slog, spoznavanje tradicionalnih slovenskih jedi ter zdrave prehrane in uporaba ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja. Živila so slovenskega izvora – med, mleko, maslo, kruh, jabolka.

V vrtec bomo povabili predstavnike lokalne skupnosti, čebelarje, pridelovalce različnih živil, itd.

Koordinator: Bojana Furlan in Mateja Šturm.

Vrtec Lokev: https://vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2017/tradicionalni-slovenski-zajtrk-5/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2018/tradicionalni-slovenski-zajtrk-v-vrtcu-sezana/

BRALNI PALČEK

Projekt poteka v vseh enotah vrtca in je namenjen otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šolarji. Projekt poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana in starši. Projekt spodbuja družinsko branje, otrok se nato odloči, ima možnost izbire, da  pripoveduje o prebranem vsem otrokom, samo strokovnim delavkam, ali manjši skupini.

Člani projektnega tima: vzgojiteljice otrok letnika 2015 in 2016 ter knjižničarke Kosovelove knjižnice Sežana.

Koordinator: Melita Švagelj