Ostali projekti in dejavnosti

PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO V VSEH ODDELKIH

PROJEKT SAMOEVALVACIJE
Samoevalvacija pomaga vzgojno–izobraževalnim organizacijam zboljšati proces
odločanja in njihovo učinkovitost, krepi vlogo zaposlenih pri sprejemanju odločitev,
pospešuje njihovo medsebojno sodelovanje. Poleg že omenjenih je vredno našteti še
nekaj njenih prednosti: spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo
aktivno odgovornost do otrok, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo
svojo integriteto in kredibilnost; vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela
organizacije; osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in
upravljanja, vodenja in kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih
je odvisna prihodnost organizacije.
V okviru projekta samoevalvacije bomo v letošnjem letu spremljali in nato evalvirali prednostno nalogo, še posebej realizacijo cilja – načrtovanje in izvedba dejavnosti za vse oddelke v enoti, aktivna vključenost v proces načrtovanja, izvedbe in evalvacije, itd.
Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili tudi drugim deležnikom: ustanoviteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti.
Koordinator: Teja Čeh Svetina, Melita Švagelj in Radica Slavković.

VARNO S SONCEM
Namen je otroke in odrasle opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem zmanjšanje možnosti za pojav kožnega raka.
Izvaja: Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Koordinator: Andrea Marsetič

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/varno-s-soncem/

PROJEKT » OPAZOVALNI DNEVNIK in SPOMINSKI DNEVNIK«
Opazovalni dnevnik – I. starostno obdobje – načrtno in sistematično opazovanje otrok zabeleženo in prikazano v obliki albuma – 10 fotografij.

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO V POSAMEZNIH ODDELKIH

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT KIDS IN MOTTION
Je mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Vrtec Sežana je izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.
Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.
Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija
Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT SLOVENIJATM
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

PASAVČEK
Osnovni namen projekta je spodbujanje in pravilna uporaba varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo in izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Strokovne delavke bodo načrtovale dejavnosti s področja prometa, varnosti, ter povabile k sodelovanju različne zunanje sodelavce in starše.
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

Vrtec Štanjel https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/red-je-vedno-pas-pripet/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/cebelice-v-projektu-pasavcek-za-nagrado-z-avtobusom-v-ljubljano/

AKTIVNOSTI, KI JIH ŠE IZVAJAMO

MREŽA MENTORSKIH VRTCEV
Že vrsto let je pomemben dejavnik v izobraževanju strokovnih delavcev v vrtcu sodelovanje v Mreži mentorskih vrtcev. Tu sodelujemo že trinajsto leto, torej od samega začetka. Za izvedbo dejavnosti je zadolžen Zavod RS za šolstvo. V mrežo so vključeni samostojni vrtci in vrtci pri osnovnih šolah. Naloga mentorskega središča je organizacija srečanj za ravnatelje in študijskih srečanj za strokovne delavke.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo izobraževale in izmenjale strokovne izkušnje tudi na študijskih skupinah. Študijska srečanja izvajajo multiplikatorke in svetovalka za predšolsko vzgojo ZRSŠ.
Tema: „Formativno spremljanje otrokovega razvoja in napredka, s poudarkom na spodbujanju socialno-čustvenih kompetenc«.
Izvajalke: Marija Sivec (pedagoška svetovalka za predšolsko vzgojo na ZRSŠ), Daša Tavčar in Anita Krapš Curk (vzgojiteljici v Vrtcu Sežana).
Koordinator: Marija Sivec, svetovalka ZRSŠ. 

KROGI PRIJATELJSTVA (KRUGOVI PRIJATELJSTVA – KP)
Mednarodno strokovno srečanje strokovnih delavcev iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Italije, Češke, Bolgarije, Avstrije poteka v različnih krajih.
Cilji:
• Izmenjava strokovnih izkušenj v delu z otroki, predstavitev projektov udeležencev, ki jih ocenjujejo za pomembne na področju dobrobiti za otroke,
• oblikovanje učečih se skupnosti, ki se učijo, razpravljajo, evalvirajo, ocenjujejo kakovost lastne vzgojno-izobraževalne prakse,
• strokovno usposabljanje, osebni profesionalni razvoj in povezovanje s kolegi iz različnih držav.
Koordinator: Radica Slavković.

PROJEKTI MOBILNOSTI, PARTNERSTVA IN PODPORNA ORODJA
Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje in mobilnosti različnih organizacij s področja šolskega izobraževanja. Področje zajema vrtce, osnovne in srednje šole, šolske centre, glasbene šole, dijaške domove, šole s prilagojenim programom in druge organizacije, ki so kakorkoli povezane s področjem – kot so občine, Zavod za šolstvo, kulturne organizacije idr. Podporna orodja – platforme omogočajo virtualno sodelovanje šol, iskanje partnerjev, nudijo različna orodja za komunikacijo med šolami ter informacije o usposabljanjih v tujini.
Objavljajo pa tudi strokovne vsebine namenjene profesionalnemu razvoju osebja in organizacij.
Namen aktivnosti programov in podpornih orodij je dvig kakovosti izobraževanja in organizacij ter usposobljenosti strokovnega osebja. Poudarek je na nadgradnji kompetenc in krepitvi razvoja človeškega kapitala. Projekti vključujejo različne aktivnosti mobilnosti osebja kot tudi projektno mednarodno sodelovanje.

Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+, CEEPUS, bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske Vrtce ali druge izobraževalne institucije.
Za študenta je to odlična priložnost, da slovenskim učencem, učiteljem, dijakom, otrokom, vzgojiteljem predstavi sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sam spozna slovenski sistem vzgoje in izobraževanja iz praktičnega vidika. Poleg mednarodne dimenzije, ki jo prinaša tovrsten obisk, slovenski učenci oz. dijaki pridobijo neposredne informacije o priložnostih in koristih študija ali prakse v tujini. Šola ali vrtec pa z obiskom tujega študenta ustvarita bolj privlačen, kreativen, drugačen vsakdanjik in morebiti tudi navežeta stike za nova sodelovanja.

e-Twinning – v okviru dejavnosti se izvajajo virtualni partnerski projekti, ki omogočajo srečevanje vzgojiteljev in otrok iz različnih držav, pri katerih se stikajo kulture in jeziki in kjer se prepletajo različne dejavnosti – strokovni pogovori, primeri dobre prakse, pridobivajo oz. razvijajo komunikacijske zmožnosti in elektronsko pismenost odrasli in otroci.

2020/2021

Oddelek Mateje Lah Vojska (enota Divača) je bil vključen v projekt z naslovom »To the earth with love«.

Kratek pregled vsebin vseh sodelujočih držav:

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/pregled-izvedenih-dejavnosti-for-the-earth-with-love/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/etwinning-spletna-srecanja/

Projekt Play ! Play ! Play !, pod vodstvom vzgojiteljice Mateje Lah Vojska (enota Divača) je bil v šolskem letu 2018/2019 nagrajen  z nacionalnim znakom kakovosti.

Etwinning projekt “Play! Play! Play!   https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/etwinning-projekt-play-play-play/

Vrtec Divača:

Bonjour, otok Reunion!

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/bonjour-otok-reunion/

Videoklic Divača- Reunion

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/videoklic-divaca-reunion/

Koordinator: Anja Kristan.

DAN SLOVENSKE HRANE
Tradicionalni slovenski zajtrk bo potekal v vseh enotah našega zavoda in ga bomo izvedli tretji petek v novembru. Njegov namen je: skrb za zdrav življenjski slog, spoznavanje tradicionalnih slovenskih jedi ter zdrave prehrane in uporaba ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja. Živila so slovenskega izvora – med, mleko, maslo, kruh, jabolka.
V vrtec bomo povabili predstavnike lokalne skupnosti, čebelarje, pridelovalce različnih živil, itd.
Koordinator: Bojana Furlan in Erika Žiberna.

Vrtec Lokev: https://vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2017/tradicionalni-slovenski-zajtrk-5/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2018/tradicionalni-slovenski-zajtrk-v-vrtcu-sezana/

BRALNI PALČEK
Projekt poteka v vseh enotah vrtca in je namenjen otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šolarji. Projekt poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana in starši. Projekt spodbuja družinsko branje, otrok se nato odloči, ima možnost izbire, da pripoveduje o prebranem vsem otrokom, samo strokovnim delavkam, ali manjši skupini.
Člani projektnega tima: vzgojiteljice otrok letnika 2012 in 2013 ter knjižničarke Kosovelove knjižnice Sežana.
Koordinator: Melita Švagelj.

Enota Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/bralni-palcek-v-vrtcu-sezana/

Dostopnost