Ostali projekti in dejavnosti

PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO V VSEH ODDELKIH

PROJEKT SAMOEVALVACIJE

Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Z njeno pomočjo vzgojno–izobraževalne organizacije same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Samoevalvacija je mehanizem, ki omogoča vzgojno–izobraževalni organizaciji, da sama, s svojimi lastnimi viri in od znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na različna pomembna vprašanja.

Samoevalvacija pomaga vzgojno–izobraževalnim organizacijam zboljšati proces odločanja in njihovo učinkovitost, krepi vlogo zaposlenih pri sprejemanju odločitev, pospešuje njihovo medsebojno sodelovanje. Poleg že omenjenih je vredno našteti še nekaj njenih prednosti:  spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo aktivno odgovornost do otrok, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo svojo integriteto in kredibilnost; vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela organizacije; osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in upravljanja, vodenja in kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih je odvisna prihodnost organizacije.

V okviru projekta samoevalvacije bomo v letošnjem letu spremljali in nato evalvirali prednostno nalogo, še posebej osredinjeno vlogo otroka, vlogo kompetentnega odraslega, elemente prikritega kurikula.

Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili tudi drugim deležnikom: ustanoviteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti.

Koordinatorke: Melita Švagelj, Lucija Gerdevič, Marjeta Škrlj.

VARNO S SONCEM

Namen je otroke in odrasle opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem zmanjšanje možnosti za pojav kožnega raka.

Izvaja: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

Koordinatorka: Mateja Šturm

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/varno-s-soncem/

PROJEKT » OPAZOVALNI DNEVNIK in SPOMINSKI DNEVNIK«

Opazovalni dnevnik – se izvaja v oddelkih I. starostnega obdobja – načrtno in sistematično opazovanje otrok zabeleženo in prikazano v obliki albuma  – 10 fotografij.

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO V POSAMEZNIH ODDELKIH

PASAVČEK

Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe varnostnih sedežev , varnostnih pasov med vožnjo, izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Pa tudi vsebine, ki prispevajo k večji varnosti otrok v prometu in ozaveščenosti staršev. Strokovne delavke bodo načrtovale dejavnosti s področja prometa, varnosti, ter povabile k sodelovanju različne zunanje sodelavce in starše. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET!, ki ga preko prijetnega lika Pasavčka posredujemo otrokom. Projekt koordinira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP).

K projektu so pristopili 4-je oddelki, pod mentorstvom vzgojiteljic:

Enota Štanjel:  Mojca Mozetič

Enota Sežana:  Leonida Grgič Bizjak

Enota Sežana : Nives Čok

Enota Komen: Tjaša Palčič kukanja

Koordinatorka: Jana Štok Pavlin.

Vrtec Štanjel https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/red-je-vedno-pas-pripet/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/cebelice-v-projektu-pasavcek-za-nagrado-z-avtobusom-v-ljubljano/

AKTIVNOSTI, KI JIH ŠE IZVAJAMO

MREŽA MENTORSKIH VRTCEV

Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja strokovnih delavcev posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …).

Vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljic se bodo izobraževale in izmenjale strokovne izkušnje tudi na študijskih skupinah.

Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih srečanj, v sodelovanju z vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci Zavoda RS za šolstvo. 

 

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

Tema 2022/2023: Predstavitev vsebinskih sprememb in razlogov za prenovo kurikuluma za vrtce ter predstavitev primerov izvedbenega kurikuluma iz vrtčevske prakse.

Vsebina srečanj je namenjena predstavitvi aktualnih vsebinskih sprememb in razlogov za prenovo kurikuluma za vrtce, ki poteka, ter povezavi med kurikulumom in kakovostnim izvedbenim kurikulumom s primeri iz vrtčevske prakse.

Srečanja bodo potekala na daljavo in v živo, v dveh delih (po modelu 4+4 pedagoške ure).

Koordinator: ZRSŠ.

PROJEKTI MOBILNOSTI, PARTNERSTVA IN PODPORNA ORODJA

Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje in mobilnosti različnih organizacij s področja šolskega izobraževanja. Področje zajema vrtce, osnovne in srednje šole, šolske centre, glasbene šole, dijaške domove, šole s prilagojenim programom in druge organizacije, ki so kakorkoli povezane s področjem – kot so občine, Zavod za šolstvo, kulturne organizacije idr. Podporna orodja – platforme omogočajo virtualno sodelovanje šol, iskanje partnerjev, nudijo različna orodja za komunikacijo med šolami ter informacije o usposabljanjih v tujini.
Objavljajo pa tudi strokovne vsebine namenjene profesionalnemu razvoju osebja in organizacij.

Namen aktivnosti programov in podpornih orodij je dvig kakovosti izobraževanja in organizacij ter usposobljenosti strokovnega osebja. Poudarek je na nadgradnji kompetenc in krepitvi razvoja človeškega kapitala. Projekti vključujejo različne aktivnosti mobilnosti osebja kot tudi projektno mednarodno sodelovanje.

e-Twinning – je akcija programa Erasmus+. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Cilj eTwinning projektov je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov ter sodelovanje med evropskimi šolami na katerem koli predmetnem področju. V okviru dejavnosti se izvajajo virtualni partnerski projekti, ki omogočajo srečanje vzgojiteljev/ učiteljev in otrok iz različnih držav, pri katerih se stikajo kulture in jeziki in kjer se prepletajo različne dejavnosti – strokovni pogovori, primeri dobre prakse, pridobivajo oz. razvijajo komunikacijske zmožnosti in elektronsko pismenost odrasli in otroci.

Sodelujoči oddelki v šolskem letu 2022/23: Oddelek “Čebelice” iz enote Divača: Mateja Lah Vojska/ Urša Milavec  z naslovom “Friends with nature “- Prijatelji z naravo.

Koordinatorka projekta: Mateja Lah Vojska

V letu 2020/21 je vrtec za projekt “For the earth with love” pridobil poleg nacionalnega tudi evropski znak kakovosti.

Sodelujoči oddelki v šolskem letu 2021/22:Projekt- “Fun learning with vehicles – Zabavno učenje z vozili” – Oddelek “Čebelice” iz enote Divača- vzgojiteljica Mateja Lah Vojska.

V letu 2020/21 je vrtec za projekt “For the earth with love” pridobil poleg
nacionalnega tudi evropski znak kakovosti.

Skupina Miške: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/prejeli-smo-znak-kakovosti/

Sodelujoči oddelki v šolskem letu 2021/22:

Projekt- “Fun learning with vehicles – Zabavno učenje z vozili” – Oddelek
“Čebelice” iz enote Divača- vzgojiteljica Mateja Lah Vojska.

Koordinatorica projekta: Mateja Lah Vojska

Vrtec Divača- Kako poteka izvajanje video klicev z otroki: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/etwinning-virtualna-spoznavanja/ 

Spoznavanje zračnih plovil: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/zracna-vozila/

Koordinatorica projekta: Mateja Lah Vojska

DAN SLOVENSKE HRANE

Tradicionalni slovenski zajtrk bo potekal v vseh enotah našega zavoda in ga bomo izvedli tretji petek v novembru. Njegov namen je: skrb za zdrav življenjski slog, spoznavanje tradicionalnih slovenskih jedi ter zdrave prehrane in uporaba ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja. Živila so slovenskega izvora – med, mleko, maslo, kruh, jabolka.

V vrtec bomo povabili predstavnike lokalne skupnosti, čebelarje, pridelovalce različnih živil, itd.

Koordinator: Bojana Furlan in Mateja Šturm.

Vrtec Lokev: https://vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2017/tradicionalni-slovenski-zajtrk-5/

Vrtec Sežana: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2018/tradicionalni-slovenski-zajtrk-v-vrtcu-sezana/

BRALNI PALČEK

Projekt poteka v vseh enotah vrtca in je namenjen otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šolarji. Projekt poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana in starši. Projekt spodbuja družinsko branje, otrok se nato odloči, ima možnost izbire, da  pripoveduje o prebranem vsem otrokom, samo strokovnim delavkam ali manjši skupini.

Člani projektnega tima: vzgojiteljice otrok letnika 2016 in 2017 ter knjižničarke Kosovelove knjižnice Sežana.

Koordinatorka: Marjeta Škrlj

CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem, učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje.

Cici Vesela šola je izobraževalna rubrika revije Cicido. Cici Vesela šola vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Predstavlja različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

Jasna, zabavna in poljudna besedila spremljajo nazorne ilustracije in fotografije.

Vsebine pripravljajo strokovnjaki in so prilagojene predšolskim otrokom oziroma učencem prvega triletja.

Temo vsakič dopolnjuje seznam strokovnih in leposlovnih del z določenega področja, ki vzgojiteljem, učiteljem in staršem ponujajo bogato dodatno gradivo in številna izhodišča za projektno delo ob ciciveselošolski temi.

Segamo po temah, ki jih vključuje kurikulum za vrtce, še posebej pa nas veseli, kadar z otroki pokukamo tudi kam drugam.

Vključujemo zanimivosti iz športa, kulture, tehnike, umetnosti in znanosti, iščemo nove avtorje in avtorice ter inovativne pristope. Spodbujamo otroka, da sam postavlja vprašanja in išče odgovore v različnih virih.

Prijavljenih je 8 oddelkov, pod mentorstvom vzgojiteljic:

Enota Sežana:  Anita Krapš Curk

Enota Sežana:  Katja Požar

Enota Sežana:  Nives čok

Enota Sežana:  Vanda Femc

Enota Dutovlje: Blaž Ukmar

Enota Senožeče: Nadja Božeglav

Enota Divača: Barbara Majcen

Enota Divača:  Anika Perhavec

NAŠA MALA KLJIŽNICA

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno tudi v drugih evropskih državah. Projket poteka že dvanajst let in v njem sodleuje več založb, ki predlagajo v branje kvalitetne slikanice evropskih avtorjev.

V letošnjem letu gre poskusno v projekt enota Sežana (2 skupini 5-6 letnih otrok).

Koordinatorka: Sabina Vlašić

RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI S KULTURNO-UMETNOSTNO VZGOJO (SKUM)

Vrtec Sežana sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, digitalna kompetenca, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca, kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT.

V projektu sodeluje 7 oddelkov, ki pokrivajo področje plesa, glasbe, književnosti, gledališča.

Koordinatorka: Melita Švagelj.

MREŽENJE ZA KAKOVOST

Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V izbrani enoti izboljšujemo  tematsko področje »Dosežki otrok v razvoju in učenju na področju gibanja« ter »Varno in spodbudno učno okolje«. Vsebina srečanj aktivov je vezana na ti dve prednostni področji. 

Cilja programa so:

  • Otroci napredujejo na področju gibalnega razvoja in se učijo skrbeti za zdravje
  • Prizadevamo si za kulturo kakovostne komunikacije in dobre medsebojne odnose

Koordinatorka: Melita Švagelj

Dostopnost