Ostali projekti in dejavnosti

PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO V VSEH ODDELKIH

PROJEKT SAMOEVALVACIJE
Samoevalvacija pomaga vzgojno–izobraževalnim organizacijam zboljšati proces
odločanja in njihovo učinkovitost, krepi vlogo zaposlenih pri sprejemanju odločitev,
pospešuje njihovo medsebojno sodelovanje. Poleg že omenjenih je vredno našteti še
nekaj njenih prednosti: spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo
aktivno odgovornost do otrok, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo
svojo integriteto in kredibilnost; vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela
organizacije; osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in
upravljanja, vodenja in kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih
je odvisna prihodnost organizacije.
V okviru projekta samoevalvacije bomo v letošnjem letu spremljali in nato evalvirali prednostno nalogo, še posebej realizacijo cilja – načrtovanje in izvedba dejavnosti za vse oddelke v enoti, aktivna vključenost v proces načrtovanja, izvedbe in evalvacije, itd.
Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili tudi drugim deležnikom: ustanoviteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti.
Koordinator: Teja Čeh Svetina, Melita Švagelj in Radica Slavković.

VARNO S SONCEM
Namen je otroke in odrasle opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem zmanjšanje možnosti za pojav kožnega raka.
Izvaja: Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Koordinator: Andrea Marsetič

Vrtec Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1270-varno-s-soncem

PROJEKT » OPAZOVALNI DNEVNIK in SPOMINSKI DNEVNIK«
Opazovalni dnevnik - I. starostno obdobje - načrtno in sistematično opazovanje otrok zabeleženo in prikazano v obliki albuma - 10 fotografij.

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO V POSAMEZNIH ODDELKIH

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT KIDS IN MOTTION
Je mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Vrtec Sežana je izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.
Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.
Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija
Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT SLOVENIJATM
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

PASAVČEK
Osnovni namen projekta je spodbujanje in pravilna uporaba varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo in izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Strokovne delavke bodo načrtovale dejavnosti s področja prometa, varnosti, ter povabile k sodelovanju različne zunanje sodelavce in starše.
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

Vrtec Štanjel http://www.vrtec-sezana.si/enote/stanjel/1243-red-je-vedno-pas-pripet

Vrtec Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1340-cebelice-v-projektu-pasavcek-za-nagrado-z-avtobusom-v-ljubljano

AKTIVNOSTI, KI JIH ŠE IZVAJAMO


MREŽA MENTORSKIH VRTCEV
Že vrsto let je pomemben dejavnik v izobraževanju strokovnih delavcev v vrtcu sodelovanje v Mreži mentorskih vrtcev. Tu sodelujemo že trinajsto leto, torej od samega začetka. Za izvedbo dejavnosti je zadolžen Zavod RS za šolstvo. V mrežo so vključeni samostojni vrtci in vrtci pri osnovnih šolah. Naloga mentorskega središča je organizacija srečanj za ravnatelje in študijskih srečanj za strokovne delavke.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo izobraževale in izmenjale strokovne izkušnje tudi na študijskih skupinah. Študijska srečanja izvajajo multiplikatorke in svetovalka za predšolsko vzgojo ZRSŠ.
Tema: „Formativno spremljanje otrokovega razvoja in napredka, s poudarkom na spodbujanju socialno-čustvenih kompetenc«.
Izvajalke: Marija Sivec (pedagoška svetovalka za predšolsko vzgojo na ZRSŠ), Anja Kristan, Jana Štok Pavlin, (pomočnici ravnateljice Vrtca Sežana) in Mateja Bežek Kosmač (vzgojiteljica v Vrtcu Sežana).
Koordinator: Marija Sivec, svetovalka ZRSŠ, Jana Štok Pavlin in Anja Kristan.