Formativno spremljanje in inkluzivna paradigma v vrtcu

Razvojna naloga v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo
»Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu 2018-2020«

Namen in cilji razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja v podporo učenju vsakega otroka v Vrtcu Sežana so:

1. Spremljati in nuditi podporo pri uvajanju in poglabljanju elementov formativnega spremljanja v vrtcih:
• razvijati ustrezne didaktične strategije in pristope za aktivno učenje,
• zbirati in dokumentirati dokaze o otrokovem učenju in razvoju za načrtovanje dela, spodbujati sodelovanje med otroki in učenje drug od drugega,
• podajati kakovostne povratne informacije,
• vključevati otroke v proces načrtovanja, vrednotenja in samovrednotenja.

2. Podpirati vodilne in strokovne delavce vrtcev pri implementaciji formativnega spremljanja v podporo učenju vsakega otroka v vrtcu:
• ozaveščati pomen zagotavljanja vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja,
• otrokom omogočati, da razvijajo svoje potenciale, se izkažejo, napredujejo v razvoju in doživljajo uspeh,
• spodbujati kakovostno komunikacijo med otroki in odraslimi v vrtcu ter med otroki in odraslimi samimi,
• spodbujati igro otrok kot osnovno dejavnost v vrtcu,
• spodbujati ustvarjalnost in samoiniciativnost otrok.

3. Oblikovati mrežo medsebojne podpore strokovnih delavcev v vrtcih pri implementaciji formativnega spremljanja.

Dostopnost