Ekošola kot način življenja

Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v izobraževalnih ustanovah.

Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev našega programa.

Vrtec Sežana je že pred 14 leti za svoje delovanje na področju varovanja okolja pridobil zeleno zastavo, certifikat ekovrtca.

Za ohranitev in ozaveščanje pomena področja ekologije bomo v šolskem letu 2021 – 2022 v Vrtcu Sežana izvedli naslednje aktivnosti:

Prehrana, nekoč, danes in zdrav življenjski slog

Pomembno je, da že v predšolskem obdobju začnemo s seznanjanjem otrok s pomenom zdravega načina življenja. Telesna aktivnost je pomemben dejavnik zdravega načina življenja, ki zahteva tudi ustrezno načrtovano prehrano. Redna dnevna telesna aktivnost ugodno vpliva na celotni organizem. V obdobju zgodnjega otroštva ni pomembno le to, da otrok jé dovolj, ampak predvsem, da uživa kakovostno, raznoliko in zdravo prehrano. Dejstvo je, da otroci niso nikoli premajhni, da bi jih seznanjali o zdravem življenjskem slogu. Zdrav življenjski slog se razvija celo življenje. Začne se v družinskem krogu in nadaljuje v okolju, kjer otrok odrašča. Tako je tudi vrtec tisti, ki veliko prispeva, da lahko otrok usvoji zdrav in primeren življenjski slog. Otroci imajo možnost participirati pri načrtovanju in svobodo pri izvajanju dejavnosti tekom celega dne.

Voda – energija – odpadki – krožno gospodarstvo

V vrtcu bomo izvedli dejavnosti, ki pripomorejo k ozaveščenosti otrok o osnovnih lastnostih vode, pomenu vode za življenje, onesnaževanju vode in varčevanju z njo. Z aktivno vključenostjo otrok v raziskovanje bomo otroke vodili v neposredno izkušnjo z vodo in s pomočjo literature  ter sprotno izmenjavo mnenj prišli do zadovoljivih rezultatov. Z izvedenimi dejavnostmi, z izbranimi vsebinami in cilji bomo preko vključevanja otrok v različne aktivnosti uspeli povezati različna področja dejavnosti, s katerimi bomo prispevali k trajnostnemu razvoju otrok. Pri mlajših otrocih je treba pri delu z energijo poudariti varnost. Otroci naj se naučijo tudi varčne uporabe energije v vrtcu in doma.

S pravilnim ločevanjem odpadkov lahko zelo veliko pripomoremo k reciklaži in skrbi za naše okolje. Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje .Otroke spodbujamo, da bi to okoljsko dejanje postalo del njihovega vsakdanjika.  Pozorni naj bi bili na čisto okolje kot do vsega tistega, kar ga onesnažuje.

V naših igralnicah je že uveljavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Ločujemo papir od drugih odpadkov, nekateri pa imajo še koš za plastiko. Ko so koši polni, jih izpraznimo skupaj z otroki, in sicer na ekološki otok, ki je pred vrtcem.

Ekobranje za ekoživljenje

V današnjem času (času informacijsko – komunikacijskih tehnologij) je ta dejavnost še posebej nujna in pomembna. S pomočjo ekološke literature se bomo aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bomo povezovali in izmenjali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali na izbrano temo.

Koordinator: Melita Švagelj.

 

Dostopnost