Ekošola kot način življenja

Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev našega programa. Vrtec Sežana je že pred 15 leti za svoje delovanje na področju varovanja okolja pridobil zeleno zastavo, certifikat ekovrtca.

Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2022 – 2023 bo vseboval naslednje tematske sklope:

SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica

Otrokom bomo omogočili situacije vrtnarjenja, ki bodo temeljile na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin, pomenu zemlje -prsti ter uporabnost pridelkov za zdravo prehrano.

ODPADKI / KROŽNO GOSPODARSTVO

S pravilnim ločevanjem odpadkov lahko zelo veliko pripomoremo k reciklaži in skrbi za naše okolje. Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje Otroke spodbujamo, da bi to okoljsko dejanje postalo del njihovega vsakdanjika. V naših igralnicah je že uveljavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Ločujemo papir od drugih odpadkov, nekateri pa imajo še koš za plastiko. Ko so koši polni, jih skupaj z otroki izpaznimo in sicer na ekološki otok, ki je pred vrtcem.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje Spodbuditi jih, da prihajajo in odhajajo v vrtec na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, skirojem, poganjalčkom, avtobusom, vlakom. V okviru projekta se išče možnost izboljšav na tem področju tudi širše v lokalni skupnosti.

ENERGIJA: Mladi v svetu energije

Za energijo poskrbimo v oddelku tako, da se drug drugega opozarjamo, če gorijo luči po nepotrebnem, da v času kurjenja prezračijo prostore, kolikor je potrebno, da ne uhaja toplota. Pripravimo piktograme, s katerimi opozorimo na varčno uporabo energije.

ZNANJE O GOZDOVIH

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje generacije. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovine, na kateri temelji gospodarska dejavnost, gozd nam daje plodove, gozd je prostor za sproščanje. Prvi korak pa je, da otroke čim bolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ta dejavnost še posebej nujna in potrebna. S pomočjo ekološke literature se bomo aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bomo povezali in izmenjali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali na izbrano temo.

Še naprej bomo sodelovali z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana s projektom Zeleni nahrbtnik.

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!

Znotraj projekta bomo obravnavali odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi obačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Projekt spodbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje. Popravila, predelavo in ponovno uporabo. Prispeva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov. Spodbujali in organizirali bomo dogodke za podarjanje in predelavo oblačil.

Koordinatorka: Melita Švagelj.

 

Projekt samoevalvacije

Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Z njeno pomočjo vzgojno–izobraževalne organizacije same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Samoevalvacija je mehanizem, ki omogoča vzgojno–izobraževalni organizaciji, da sama, s svojimi lastnimi viri in od znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na različna pomembna vprašanja.

Samoevalvacija pomaga vzgojno–izobraževalnim organizacijam zboljšati proces odločanja in njihovo učinkovitost, krepi vlogo zaposlenih pri sprejemanju odločitev, pospešuje njihovo medsebojno sodelovanje. Poleg že omenjenih je vredno našteti še nekaj njenih prednosti:  spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo aktivno odgovornost do otrok, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo svojo integriteto in kredibilnost; vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela organizacije; osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in upravljanja, vodenja in kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih je odvisna prihodnost organizacije.

V okviru projekta samoevalvacije bomo v letošnjem letu spremljali in nato evalvirali prednostno nalogo, še posebej osredinjeno vlogo otroka, vlogo kompetentnega odraslega, elemente prikritega kurikula.

Samoevalvacijsko poročilo bomo predstavili tudi drugim deležnikom: ustanoviteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti.

Koordinatorke: Melita Švagelj, Lucija Gerdevič, Marjeta Škrlj.

Dostopnost