Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (sprejet 1.1.2019) ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Storitve zgodnje obravnave izvajajo v okviru  javne mreže javni vrtci in drugi vzgojno izobraževalni zavodi, socialnovarstveni zavodi, centri za socialno delo, centri za duševno zdravje in svetovalni centri. Pravočasna in ustrezna obravnava v predšolskem obdobju in inkluzivna naravnanost v vrtcu sta osnovna pogoja za optimalni razvoj sposobnosti vseh skupin predšolskih otrok z različnimi težavami. Temeljno načelo je kar najzgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Število otrok z odločbo oz. zapisnikov multidisciplinarnega tima se med šolskim letom spreminja. Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi. Dodatno pozornost je potrebno nameniti tudi otrokom z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju – to so zlasti dejavniki tveganja, ki nastanejo v nosečnosti, med ali takoj po porodu ter dejavniki, ki se pojavijo kasneje zaradi bolezni ali slabega socialno-ekonomskega položaja družine. Vsi našteti dejavniki lahko vplivajo na kasnejši otrokov razvoj. Če vrtec pri otroku zazna težave v razvoju, starše z opažanji seznani svetovalna služba vrtca. Staršem svetuje obisk osebnega zdravnika z namenom natančnejše diagnostike. Za starše vrtec izpolni obrazec Obvestilo vrtca otrokovemu osebnemu zdravniku, ki starše po strokovni presoji napoti v center za zgodnjo obravnavo – razvojno ambulanto. Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo zapisnik multidisciplinarnega tima, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:

  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z zapisnikom multidisciplinarnega tima nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
  • prilagojen program, ki ga izvajamo v razvojnem oddelku (v enoti Lehte).

Glede samih postopkov pomoči in možnostih o obeh omenjenih programih v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete z našo svetovalno službo.

Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve, strategije za vključevanje otroka v skupino itd. (več v ZOPOPP).

 

RAZVOJNI ODDELEK ALI ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

V enoti Lehte imamo razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom. V oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6.  Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). Razvojni oddelek sodeluje tudi z rednimi oddelki.

 

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

V posamezne programe za predšolske otroke se vključujejo otroci v skladu s Kriteriji vključitve v program. Dodatna strokovna pomoč v vrtcu je namenjena pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma tudi v prilagojenem programu predšolske vzgoje v skladu s Kriteriji vključitve v program. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v strnjeni obliki ali neenakomerno. Ura dodatne strokovne pomoči traja 45 minut neposrednega dela z otrokom. Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje. V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč izvaja Lucija Gerdevič (mag. prof. ped.) in drugi izvajalci dodatne strokovne pomoči (CKSG Portorož: logopedinje: Mahne, Rot, Srpan, specialna in rehabilitacijska pedagoginja Metlika, OŠ Kozara: Perišić, inkl. pedagoginja,  Cirius Vipava: Kožman, inkl. pedagoginja, Miklavec, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, IRIS Ljubljana: Maljevac, tiflopedagoginja. Otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč skladno z Odločbo komisije za usmerjanje oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima. Pri svojem delu se posvetujejo s strokovnimi delavci v oddelku in vodstvom vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa so vabljeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

Dostopnost