Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Postopek usmerjanja se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog vrtca. Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
prilagojen program, ki ga izvajamo v razvojnem oddelku (v enoti Sežana).
Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si), kjer postopke usmerjajo, vodijo in izdajajo odločbe.
Glede postopkov pomoči in obeh možnosti programa v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete z našo svetovalno službo.
Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve, strategije za vključevanje otroka v skupino itd. (več v ZOUPP-1).

Razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom

V enoti Sežana imamo razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom. V oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRSŠ usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). Razvojni oddelek sodeluje tudi z rednimi oddelki. Dostop do oddelka je urejen s klančino.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/pri-zajckih-se-dobro-pocutimo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2018/razvojni-oddelek-ali-oddelek-s-prilagojenim-programom/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/igrivo-poletje-v-vrtcu/

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program s prilagojenim izvajanjem izvajata strokovni delavki rednega oddelka s tedensko, 1 do 3 urno, pomočjo svetovalne delavke.
V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč praviloma izvajata Teja Čeh Svetina (univ.dipl.psih) in Marjeta Škrlj (prof. def). Otrokom nudita dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi. Pri svojem delu se posvetuje s strokovnimi delavci v oddelku in vodstvom vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa povabita tudi starše otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

Dostopnost