Vpis v vrtec

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC

Enkrat na leto, praviloma v mesecu februarju, objavimo razpis prostih mest v  vrtcu za novo šolsko leto. V vrtec lahko vključimo otroke, ko dopolnijo starost enajstih mesecev in ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta.  V vrtec sprejemamo  otroke tudi med  letom,  vendar  le v oddelke, kjer so še prosta mesta  v  skladu  z  zakonsko določenimi normativi.

Za vpis otroka v vrtec morajo starši izpolniti Vlogo za sprejem otroka, ki jo dobijo v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca (obrazci).

Na podlagi vaše vloge za sprejem vam vrtec odgovori, ali ste sprejeti, in sicer:
– otroci z datumom vpisa  med letom:
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje en mesec pred datumom sprejema, ki ste ga navedli na vlogi. V primeru, da trenutno ni prostora, boste o tem tudi obveščeni in uvrščeni na čakalno listo za sprejem, dokler se mesto za vašega otroka ne sprosti. Na vašo željo vam lahko ponudimo prosto mestu v drugi najbližji enoti, dokler se mesto ne sprosti v želeni enoti vrtca.

– Če vpisujete otroka z novim šolskim letom (1.9.):
boste prejeli odgovor ali ste sprejeti najkasneje do konca junija tekočega leta (ko bočine ustanoviteljice s sklepom potrdijo vkupine za novo šolsko leto). V primeru da bi bilo več vpisanih otrok kot je prostih mest, se sestane komisija za sprejem otrok, o tem ali bo komisija v določeni enot vrtca boste starši obveščeni najkasneje do konca aprila tekočega leta, saj boste morali predložiti dodatno dokumentacijo.

Oddana vloga še ne pomeni, da ste sprejeti v vrtec. Sprejeti ste šele takrat, ko vam pošljemo v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši ne vrnejo podpisane pogodbe v določenem roku – najkasneje v petnajstih dneh –oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih ne bodo otroka vključili v vrtec, se šteje, da so starši umaknili Vlogo za sprejem otroka v vrtec. V tem primeru morajo starši Vlogo za sprejem otroka v vrtec ponovno oddati, ko ga želijo vključiti v vrtec. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pristojnemu Centru za socialno delo – kjer ima starš stalno prebivališče, v mesecu pred nameravano vključitvijo. Na podlagi vloge pristojni Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec. Starši ki niso uporavičeni do znižanega plačila vrtca morajo plačati polno ekonomsko ceno (za podrobnejšo razlago si glejte rubriko plačilo staršev).

Otrok mora pred prihodom v vrtec opraviti zdravniški pregled. Zdravniško spričevalo morate oddati vzgojiteljici prvi dan prihoda otroka v vrtec. Če starši prvi dan vpisa ne prinesejo zdravniškega spričevala, otroka ne moremo sprejeti v vrtec.

V vrtec so lahko sprejeti le tisti otroci ki so cepljeni po programu (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali pa obstajajo medicinskih razlogi zakaj niso cepljeni)

Več si lahko preberete v noveli Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20).

 

PRVIČ V VRTEC

Za lažje uvajanje otroka v vrtec vam priporočamo naslednje:
Otroka vključite v vrtec postopno, po programu uvajanja, ki traja 4 dni od 9:30 do 11 ure. Za uvajanje si vzemite dovolj časa, da se boste lahko otroku bolj in lažje posvetili. Nekateri otroci se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa potrebujejo več časa.
Otroci se lahko ob vstopu v vrtec odzivajo na ločitev od staršev z jokom, zahtevajo veliko pozornosti, odklanjajo hrano, potrebujejo tolažbo staršev in družbo vrstnikov ali postavljajo pogoje.
V času uvajanj se pogovorite z vzgojiteljico in jo seznanite z otrokovimi značilnostmi (otrokove prehranjevalne navade,  najljubše  igrače  in  igre,  ritem  spanja,  zdravje…). Tudi sami se pozanimajte o vsem, kar vas zanima o bivanju otrok v vrtcu.
Otroka sprva ne puščajte dalj časa samega v vrtcu, saj mora postopoma premagati strah, da bo ostal sam. V vrtcu preživeti čas naj se postopoma vsak dan podaljšuje. Otrok naj redno obiskuje vrtec, ritem prihodov in odhodov pa naj bo stalen (vsak dan enak).
Starši naj se držijo obljub, ki so jih otroku dali o času prihoda v vrtec, predvsem pa o odhodu iz vrtca, sicer bo otrok izgubil občutek varnosti in zaupanja in se bo v vrtcu počutil negotovega.
Jutranje poslavljanje od otroka naj ne bo predolgo, saj bo otrok ob tem začutil, da je staršem hudo in bo ločitev od njih še težja.
Otroku dovolite, da prinese s seboj v vrtec svojo priljubljeno igračko ali kakšen drug predmet, s katerim se običajno potolaži.
V  času  uvajanja  ne  vnašajte  dodatnih  sprememb  v otrokovo običajno življenje, saj bodo le-te otroka dodatno obremenjevale (npr. odvajanje od plenic, dude, itd.).
Zavedajte  se,  da  so  vaši  občutki  ob  ločitvi  od  otroka običajni, vendar ste lahko prepričani, da imajo vzgojiteljice dovolj znanja in izkušenj, da ravnajo otrokovim potrebam in njegovim osebnostnim lastnostim primerno.

Dostopnost