Svet staršev

Organiziran je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sestanku starši izvolijo predsednika sveta staršev. Svet staršev zastopa interese staršev tako, da predlaga programe, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnem delu in voli predstavnike v svet vrtca.

Dostopnost