PLAČILNI ROKI

ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).

To pomeni, da bosta v mesecu novembru dva plačilna roka, za oskrbnino za mesec september in mesec oktober.